วันพุธที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2552

การใช้อินเตอร์เน็ตในองค์กรตามแนววิถีพอเพียง

ในปัจจุบันโลกของเราจะเป็นโลกยุคโลกาภิวัฒน์เป็นยุคที่ไร้พรมแดนมีการติดต่อสื่อสารกันได้ทั่วโลก มีการนำเทคโนโลยีสาระสนเทศและการสื่อสารมาใช้กันอย่างแพร่หลาย สามารถติดต่อสื่อสารหรือเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา หลายคนใช้อย่างฟุ่มเฟือย ไม่เหมาะสม ขาดคุณธรรม และจริยธรรม ดังนั้นหากเรานำปรัชญาเรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียง” (Sufficiency Economy) ซึ่งเป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดรวมถึงการพัฒนาและบริหารประเทศ ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลาง คำนึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ตลอดจนใช้ความรู้ ความรอบคอบ และคุณธรรม ประกอบการวางแผน การตัดสินใจ และการกระทำ มาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบันจะทำให้ทุกคนนำมาใช้อย่างสร้างสรรค์ และเกิดประโยชน์สูงสุด ดังนั้นสาระสำคัญของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั่นคือเป้าหมายในการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน โดยมีองค์ประกอบสำคัญ 3 อย่าง คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุมีผล และมีระบบภูมิคุ้มกัน โดยดำเนินการภายใต้เงื่อนไขด้านความรู้และคุณธรรม หากนำกรอบแนวพระราชดำรินี้มาประยุกต์เพื่อดำเนินการพัฒนาการใช้อินเตอร์เน็ตในองค์กรให้ถูกที่ ถูกเวลา และเหมาะสม เพื่อไม่ให้ภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายขาดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ โดยอาศัยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดังนี้ความพอประมาณ การพัฒนาตามหลักความพอประมาณ คือ ใช้ทางสายกลางโดยใช้อินเตอร์เน็ตในเวลาที่เหมาะสมไม่มากหรือน้อยเกินไป ไม่ใช่ทั้งวันทำให้เสียงาน องค์กรได้รับความเสียหาย ความมีเหตุผล พิจารณาอย่างรอบคอบควรจะทราบว่าใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใด ข้อดี ข้อเสีย ควรมีเหตุมีผล ไม่ใช้เฉพาะเพื่อสนองตอบต่อความต้องการของตนเอง อีกทั้งควรคำนึงถึงผลกระทบต่อความเดือดร้อน ความเสียหายของผู้อื่นที่เขาจะได้รับด้วยการมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว มีการเตรียมพร้อมรองรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น หากไม่สามารถใช้อินเตอร์เน็ตได้ เราจะทำอย่างไรถึงจะได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร เราก็สามารถใช้สื่ออื่น ๆ แทนได้ เช่น หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ วิทยุ เป็นต้น นอกจากนี้แล้วเราควรต้องดำเนินการภายใต้เงื่อนไขด้านความรู้และคุณธรรมควบคู่กันไปด้วย ใช้อินเตอร์เน็ตอย่างผู้มีความรู้ มีความซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบต่อองค์กร รู้จักกาลเทศะ ความเหมาะสม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ที่สำคัญคือควรมีจริยธรรมในการใช้อินเตอร์เน็ต
คำถาม
1.โลกยุคโลกาภิวัตน์หมายถึงอะไร
ก.ยุคแห่งเทคโนโลยี่

ข.ยุคที่ไร้พรมแดนมีการติดต่อสื่อสารกันได้ทั่วโลก
ค.ยุคที่ล้าสมัย

ง.ยุคแห่งการพัฒนา
2. สาระสำคัญของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร
ก.เป้าหมายในการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน
ข.การประหยัดอดออม
ค.การพัฒนาที่ยั่งยืน
ง.หลักการใช้สร้อยอย่างพอเพียง
3.หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีองค์ประกอบสำคัญกี่อย่างอะไรบ้าง
ก.1 อย่าง คือความพอประมาณ
ข. 2 อย่าง คือความพอประมาณ ความมีเหตุมี
ค. 3 อย่าง คือความพอประมาณ ความมีเหตุมีผล และมีระบบภูมิคุ้มกัน
ง. 4 อย่าง คือความพอประมาณ ความมีเหตุมีผล มีระบบภูมิคุ้มกันและมีแนวทางแก้ไข

4.หากไม่สามารถใช้อินเตอร์เน็ตได้ เราจะทำอย่างไรถึงจะได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร
ก.สามารถใช้สื่ออื่น ๆ แทนได้ เช่น หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ วิทยุ เป็นต้น
ข.สามารถถามผู้รู้ได้
ค.จินตนาการขึ้นมาเอง
ง.คุยทางโทรศัพท์เฉลย
1.ข. 2. ก. 3. ค
4.ก

ขอขอบคุณที่มา
http://gotoknow.org/blog/napaporns/140469

ปฏิทิน